BRT车辆长度

阿姆斯特丹 18米     (2018)  
巴黎 18米     (2016)  
北京 18.5米     (2015)  
波哥大 18米, 24.5米    还有8-12米的铰接车 (2016)  
布里斯班 12米    some new 18m buses and recently 500 14.5m buses (2017)  
常州 18.5米    接驳线车辆长11米 (2015)  
成都 18米, 12米, 10.8米, 6.8米     (2019)  
达累斯萨拉姆 12米, 18米     (2017)  
抚州 10.5米     (2019)  
广州 12米, 18米     (2017)  
贵阳 12米, 18米     (2018)  
杭州 18.5米    也有11米公交车 (2017)  
基多 ~17米     (2008)  
吉隆坡 12米     (2019)  
济南 12米, 18.5米     (2018)  
开普敦 12米, 18米     (2012)  
卡利 12米, 18米     (2013)  
莱昂 18.15米    还有一些支线采用10米的车 (2013)  
兰州 12米, 18米     (2018)  
连云港 12米, 18米     (2017)  
利马 18米    还有些12米的支线 (2011)  
洛杉矶 18米, 20米     (2013)  
曼谷 10米     (2018)  
名古屋 12米     (2013)  
墨西哥城 12米, 18米, 25米    大部分为18米车, 1号线有部分25米, 4号线为12米车 (2013)  
南昌 14米, 18米     (2019)  
南宁 12米, 18米     (2019)  
南特 18米     (2011)  
普纳 12米     (2015)  
上海 12米, 18米     (2018)  
绍兴 14米     (2017)  
温州 12米, 18米     (2018)  
武汉 12米, 18米     (2018)  
乌鲁木齐 12米, 18米     (2019)  
厦门 12米, 18米     (2019)  
雅加达 12米, 18米    196台铰接车 (18米) (2019)  
宜昌 12米, 18米    170 12m, 30 18m (2019)  
银川 12米, 18米     (2015)  
伊斯兰堡 18米     (2015)  
伊斯坦布尔 19.5米, 26.4米    50台26.4米车, 250台19.5米车 (2012)  
约翰内斯堡 12米, 18米     (2012)  
郑州 12米, 13.7米, 18米    接驳线路采用11米的车 (2016)  
中山 9米, 12米, 18米, double decker     (2018)  

Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.