BRT车辆内的语音广播

  阿姆斯特丹     2018
  巴黎     2016
  波哥大     2016
  布里斯班     2017
  常州     2015
  成都     2019
  抚州     2019
  广州     2019
  杭州     2017
  吉隆坡     2019
  济南     2018
  开普敦     2012
  卡利    仅在一些干线车辆上 2013
  莱昂     2013
  兰州     2019
  连云港     2017
  利马     2011
  洛杉矶     2013
  曼谷    在2011年10月18日下午, 车上乘客信息没有正常工作(调查了两部车) 2018
  名古屋    司机用麦克风通知 2013
  墨西哥城     2013
  南昌     2019
  南宁     2019
  南特     2011
  普纳     2015
  上海     2018
  温州     2018
  武汉     2018
  乌鲁木齐     2019
  厦门     2019
  雅加达    在较新的车辆上 2019
  宜昌     2019
  银川     2019
  伊斯兰堡     2015
  伊斯坦布尔     2012
  约翰内斯堡     2012
  郑州     2019
  中山     2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.