BRT车站内的安全门

  阿姆斯特丹     2018
  巴黎     2016
  北京    较新的站台有安全门 2015
  波哥大     2016
  布里斯班     2017
  常州     2015
  成都     2019
  达累斯萨拉姆    Doors not operational 2017
  抚州     2019
  广州     2019
  贵阳     2018
  杭州     2017
  基多     2008
  吉隆坡     2019
  济南     2018
  开普敦     2012
  卡利    很多没有正常工作或者发生故障 2013
  莱昂     2013
  兰州     2019
  连云港     2017
  利马     2011
  洛杉矶     2013
  曼谷    在两个终点站有安全门和空调 2018
  名古屋     2013
  墨西哥城     2013
  南昌    Though some not in use 2019
  南宁     2019
  南特     2011
  普纳     2015
  上海     2018
  绍兴     2017
  温州     2018
  武汉     2018
  乌鲁木齐     2019
  厦门     2019
  雅加达    车门是开着的 2019
  宜昌     2019
  银川     2019
  伊斯兰堡     2015
  伊斯坦布尔     2012
  约翰内斯堡     2012
  郑州     2019
  中山     2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.