BRT车站内的安全门

  阿姆斯特丹   2018
  巴黎   2016
  北京    较新的站台有安全门 2015
  波哥大   2016
  布里斯班   2017
  常州   2015
  成都   2015
  达累斯萨拉姆    Doors not operational 2017
  抚州   2019
  广州   2017
  贵阳   2018
  杭州   2017
  基多   2008
  吉隆坡   2019
  济南   2018
  开普敦   2012
  卡利    很多没有正常工作或者发生故障 2013
  莱昂   2013
  兰州   2018
  连云港   2017
  利马   2011
  洛杉矶   2013
  曼谷    在两个终点站有安全门和空调 2018
  名古屋   2013
  墨西哥城   2013
  南昌    Though some not in use 2019
  南特   2011
  普纳   2015
  上海   2018
  绍兴   2017
  温州   2018
  武汉   2018
  乌鲁木齐   2019
  厦门   2016
  雅加达    车门是开着的 2019
  盐城   2015
  宜昌   2019
  银川   2015
  伊斯兰堡   2015
  伊斯坦布尔   2012
  约翰内斯堡   2012
  郑州   2016
  中山   2018


Creative Commons Attribution License. You may use for any purpose, but only with attribution / credit to Far East Mobility.